Obchodní podmínky

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.salon-pristroje.cz
provozovatel internetového obchodu:
Veronika Fleišerová
Nad Vinicí 1709, Most 43401
IČ: 86751603
DIČ: CZ8354102768

I. Úvodní ustanovení

Práva a povinnosti vzniklé ze smlouvy uzavřené mezi společností Studio Paris Most s.r.o., sídlem Průběžná 3175, 434 01 Most, IČ: 083 91 289, DIČ: cz08391289, zapsané u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 43987(dále jen „prodávající“), vystupující na straně jedné jako prodávající a kupujícím vystupujícím na straně druhé (dále jen „kupující“) se řídí těmito všeobecnými obchodními podmínkami (dále jen „VOP“). 

Tyto VOP se vztahují na smlouvy uzavřené prostřednictvím internetového obchodu prodávající umístěného na internetové adrese www.salon-pristroje.cz  

Kupujícímmůže být spotřebitel i podnikatel ve smyslu příslušné právní úpravy. Na kupujícího, který v objednávce uvede své identifikační číslo, se vztahují pravidla VOP pro podnikatele.

Smlouva je uzavřena, jakmile prodávající doručí kupujícímu přijetí objednávky. 

Uzavřením smlouvy vyjadřuje kupující souhlas s těmito VOP ve znění účinném v době odeslání objednávky prodávající. Součástí VOP jsou sdělení před uzavřením smlouvy uvedená níže v těchto VOP apodmínky o zpracování osobních údajů.
Odchylná ustanovení v kupní smlouvě mají přednost před VOP.

Prodávající je oprávněna měnit tyto VOP.

II. Sdělení před uzavřením smlouvy pro spotřebitele

Prodávající sděluje kupujícímu– spotřebiteli, že má právo odsmlouvy odstoupit, a to ve lhůtě čtrnácti dnů, která počíná, jde-li o

  • kupní smlouvu, ode dne převzetí předmětu koupě,
  • smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání předmětu koupě ve více částech, ode dne převzetí poslední dodávky; nebo
  • smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží;

přičemž toto odstoupení musí v uvedené lhůtě zaslat na adresu sídla prodávající nebo na e-mailovou adresu prodávající.
Prodávající dále sděluje kupujícímu–spotřebiteli, že nemůže odstoupit odsmlouvy:

  • o poskytování služeb, které prodávající splnila s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy;
  • o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli kupující a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy;
  • o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přáníspotřebitele nebo pro jeho osobu;
  • o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím;
  • o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů;
  • o dodávce zboží v uzavřeném obalu, kteréspotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit;
  • o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal;
  • o dodávce novin, periodik nebo časopisů;
  • o dopravě nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu;
  • o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasemspotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.

 

V případě odstoupení od smlouvy ponesespotřebitel náklady spojené s navrácením zboží, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

Spotřebitel má povinnosti uhradit prodávající poměrnou část ceny v případě odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a jejichž plnění již začalo.

III. Podmínky smlouvy

Prodávající se zavazuje, že kupujícímu odevzdá věc, která je předmětem koupě a umožní mu nabýt vlastnické právo k věci a kupující se zavazuje, že věc převezme a zaplatí prodávající kupní cenu.

Prodávající si k věci sjednává výhradu vlastnického práva a kupující se stane vlastníkem věci až úplným zaplacením kupní ceny.
Odevzdáním věci se rozumí, pokud prodávající umožní kupujícímu s věcí nakládat v určeném místě, o čemž bude kupujícího informovat. Je-li předmět koupě odeslán, odevzdá prodávající věc kupujícímu – podnikateli předáním prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího a umožní mu uplatnit práva z přepravní smlouvy. V případě kupujícího – spotřebitele je věc odevzdána, jakmile ji kupující převezme od dopravce.
Kupující souhlasí, aby při uzavírání smlouvy byly použitykomunikační prostředky na dálku. Nákladyvzniklé kupujícímupřipoužití komunikačníchprostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy nese kupující.
Pro případ, že kupní cena předmětu koupě bude placena po částech, zejména, pokud kupující složí prodávající zálohu na kupní cenu před dodáním zboží, a kupující nepřevezme předmět koupě nebo nedoplatí kupní cenu, propadá složená část kupní ceny (záloha) ve prospěch prodávající jako smluvní pokuta.

IV. Práva a povinnosti z vadného plnění

Práva a povinnosti ohledně práv z vadného plnění se řídí právními předpisy, zejména ustanoveními § 1914 - 1925, § 2099 - 2117 a § 2161 – 2174 občanského zákoníku.
Věc je vadná, nemá-li sjednané nebo obvyklé vlastnosti. Za vadu se považuje i plnění jiné věci a vady v dokladech nutných pro užívání věci.
Nebezpečí škody na věci přechází na kupujícího převzetím věci. Nepřevezme-li si kupující věc, ačkoliv mu prodávající umožnila s věcí nakládat, přechází nebezpečí škody na věci na kupujícího. Kupující je povinen věc prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci a přesvědčí se o jejích vlastnostech a množství. Kupující je povinen oznámit vadu prodávajícímu bez zbytečného odkladu poté, co jí mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit.
Kupující má právo z vadného plnění v případě vady, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na kupujícího, byť se projeví až později.Škoda na věci, vzniklá po přechodu nebezpečí škody na věci na kupujícího, nemá vliv na povinnost kupujícího zaplatit kupní cenu. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí kupujícím, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.
Kupující - spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u nového spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Kupující - podnikatel je oprávněn uplatnit právo z vady, kterou měla věc při přechodu nebezpečí škody na kupujícího, byť se projeví až později. Právo kupujícího podnikatele založí i vada později vzniklá, kterou prodávající způsobil porušením své povinnosti.
V uvedené lhůtě je kupující - spotřebitel oprávněn uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která představuje podstatné porušení kupní smlouvy:

 • odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;
 • bezplatné odstranění vady opravou;
 • přiměřenou slevu z kupní ceny;
 • vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy.

Vada, která zakládá práva kupujícího z nepodstatného porušení kupní smlouvy má kupující - spotřebitel právo na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.
Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.
Kupující není oprávněn uplatnit práva z vadného plnění u věci prodané za nižší cenu pro vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, u použitévěci na vadu odpovídající mířepoužívání nebo opotřebení, kterou věcmělapřipřevzetí kupujícím,na opotřebení věcizpůsobené jejímobvyklýmužíváním, nebo vyplývá-li to z povahy věci.
Kupující – spotřebitel je oprávněn u dárků uplatnit práva z vadného plnění pouze do 14 dnů ode dne převzetí zboží. Kupující - podnikatel není oprávněn uplatnit u dárků práva z vadného plnění.

Kupující – spotřebitel má dále tato práva z vadného plnění:        
Jestliže bude zboží postiženo vadami a kupující nebude požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny, zajistí prodávající buď náhradní plnění nebo odstranění vady. Pakliže by toto řešení bylo spojeno s neúměrnými obtížemi nebo nepřiměřenými náklady, je prodávající oprávněna poskytnout jinou formu dodatečného plnění. Náklady se zajištěním dodatečného plnění nese prodávající. Nebude-li v možnostech prodávající zajistit dodatečné plnění, má kupující – spotřebitel právo na odstoupit od smlouvy nebo snížení kupní ceny.

Pokud se kupující – spotřebitel nerozhodne pro slevu z kupní ceny, zašle vadné zboží zpět prodávající. Reklamaci je možno uplatnit v provozovně prodávající. O převzetí reklamovaného zboží vystaví prodávající potvrzení, jež bude obsahovat:

 • Datum uplatnění reklamace;
 • Obsah reklamace;
 • Požadovaný způsob vyřízení reklamace; a
 • Potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

 

Nároky z vad zboží může kupující - spotřebitel uplatnit do 2 let od okamžiku dodání zboží.Náklady spojené s vrácením zboží hradí v případě vady prodávající.

O reklamaci rozhodneprodávající, nejpozději do tří pracovních dní od přijetí reklamovaného zboží, případně v této lhůtě rozhodne, že je k rozhodnutí třeba odborné posouzení, o čemž prodávající informujekupujícího - spotřebitele. Reklamaci včetně odstranění vady vyřídí prodávající bezodkladně nejpozději do 30 dní od data přijetí reklamovaného zboží. Marné uplynutí této lhůty je považováno za podstatné porušení smlouvy, jež zakládá právo kupujícího – spotřebitele na odstoupení od smlouvy. Záruční doba se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl kupující - spotřebitel povinen si věc vyzvednout. Dojde-li k výměně zboží nebo jeho části, uplatní se odpovědnost jako by šlo o koupi nového zboží nebo jeho části.

V. Odstoupení od smlouvy

Kupující – spotřebitel má právo od kupní smlouvy odstoupit, a to ve lhůtě čtrnácti dnů, která počíná, jde-li o

  • kupní smlouvu, ode dne převzetí předmětu koupě,
  • smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání předmětu koupě ve více částech, ode dne převzetí poslední dodávky; nebo
  • smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží;

přičemž toto odstoupení musí v uvedené lhůtě zaslat na adresu sídla prodávající nebo na e-mailovou adresu prodávající. Prodávající umožňuje kupujícímu - spotřebiteli odstoupit od smlouvy prostřednictvím vyplnění a odeslání vzorového formuláře pro odstoupení od smlouvy dostupného na internetových stránkách prodávající www.salon-pristroje.cz V takovém případě potvrdí prodávající přijetí odstoupení od smlouvy bez zbytečného odkladu po jeho přijetí.
Kupující – spotřebitel je povinen zaslat nebo doručit prodávající nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy zboží, které obdržel, a to na své náklady. Zboží musí být vráceno včetně veškerého dodaného příslušenství, s dokumentací vztahující se ke zboží, bez vad a čisté. V případě spotřebního zboží jako kosmetiky či jiného obdobného zboží může kupující – spotřebitel, od smlouvy odstoupit, pokud dodané zboží vrátí nepoškozené, nepoužité a v nepoškozeném původním balení.
Kupující - spotřebitel odpovídá prodávající za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání se zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.
Odstoupí-likupující - spotřebitel od smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem, jakým je přijal. Prodávající však není povinna vrátit peníze, dokud jí kupující – spotřebitel zboží nevrátí nebo neprokáže, že jej již odeslal prodávající.
V případě odstoupení od smlouvy ponese kupující – spotřebitel nákladyspojené s navrácenímzboží a jde-li o smlouvu uzavřenouprostřednictvímprostředku komunikace na dálkunáklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůžebýtvráceno pro svou povahu obvyklým způsobem.
Kupující – podnikatel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případech stanovených zákonem.

Prodávající je oprávněna odstoupit od smlouvy za podmínek stanovených právními předpisy. Prodávající je dále oprávněna odstoupit od smlouvy do čtrnácti dnů ode dne uzavření smlouvy v případě, že cena zboží je zjevně chybná.
Prodávající je oprávněna odstoupit od smlouvy před dodáním věci kupujícmu, pokud (a) se již věc nedodává nebo nevyrábí, (b) není objektivně schopna z důvodu stojícího nikoliv na straně prodávající dodat kupujícímu objednanou věc v přiměřené lhůtě, (c) se výrazně změnila cena dodavatele kupujícím objednaného zboží anebo (d) kupující v minulosti porušil smlouvu uzavřenou s prodávající.
Prodávající je v takovém případě oprávněna odstoupit od smlouvy tak, že zašle kupujícímu e-mail, ve kterém mu sdělí důvod odstoupení. Takový e-mail se považuje za doručený druhý den po jeho odeslání prodávající. Peníze budou kupující vráceny do čtrnácti dnů ode dne odstoupení od smlouvy.
Pokud je se zbožím poskytován dárek, je kupující povinen v případě odstoupení od smlouvy kterékoliv ze smluvních stran vrátit dárekprodávající.

VI. Evidence tržeb

Prodávající vystaví kupujícímu účtenku podle zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění pozdějšíchpředpisů. Prodávající je povinna přijatou tržbu zaevidovat u správce daně on-line a v případě technického výpadku nejpozději do 48 hodin od přijetí. Prodávající vystavuje účtenky v elektronické formězasílané e-mailem či v papírové formě, a to v závislosti na dohodnutéplatební metodě a způsobupřepravy.

VII. Ochrana osobních údajů kupujícího

Podmínky zpracování a ochrany osobních údajů se řídí „Podmínkami ochrany osobních údajů“, které tvoří součást těchto VOP.

VIII. Řešení sporů

Spory mezi prodávající a kupujícím vzniklé v souvislosti s uzavřením smlouvy podle těchto VOP řeší věcně a místně příslušné soudy.
Kupující – spotřebitel může využít práva na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu např. u České obchodní inspekce nebo on-line prostřednictvím platformy ODR dostupné na webové stránce ec.europa.eu/consumers/odr/. Bližší informace jsou dostupné na webových stránkách www.coi.cz.

XI. Ostatní ujednání

Prodávající je v případě objednávky uhrazené před převzetím oprávněna při převzetí předmětu koupě požadovat předložení identifikačního průkazu.
Zboží zakoupené kupujícím – právnickou osobu předá prodávající pouze statutárnímu orgánu nebo osobě k tomu zmocněné.
Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky od prodávající, pokud neodpovídá objednanému zboží nebo je poškozená. V případě, že kupující převezme poškozenou zásilku, je kupující povinen popsat poškození v předávacím protokolu přepravce a tuto skutečnost neprodleně oznámit prodávající.

X. Závěrečná ustanovení

Smlouva je uzavřena v českém jazyce a řídí se právním řádem české republiky.
Strany smlouvy si písemnosti doručují na adresy sídla nebo na jiné známé adresy. Strany smlouvy si mohou doručovat písemnosti rovněž prostřednictvím elektronické komunikace – e-mailu.
Tyto VOP jsou platné a účinné od 11.6.2020.

Salon-pristroje.cz

Nad Vinicí 1709
434 01 Most

+420 775 422 745
fleiser@seznam.cz

IČ: 86751603
DIČ: CZ8354102768

Vzdělávací centrum pod záštitou MŠMT a MZČR

J. Suka 265/19
434 01 Most

Dotazy ohledně vzdělávání:
+420 608 480 389

Prodej kosmetických přístrojů, prodej estetických přístrojů, servis kosmetických přístrojů, servis estetických přístrojů, kryolipolýza přístroj, laserová lipolýza přístroj, ipl přístroj, diamantová dermabraze přístroj, ultrazvuková špachtle přístroj, lymfodrenáž přístroj, galvanická žehlička přístroj